ÎNCALȚĂ IARNA ASTA UN COPIL

ÎNCALȚĂ IARNA ASTA UN COPIL

REGULAMENT CAMPANIE

ÎNCALȚĂ IARNA ASTA UN COPIL

 1. Organizarea campaniei

1.1 Campania este organizată de S.C. GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT S.A., proprietar al brand-ului LEONARDO , cu sediul social în municipiul Oradea, str. Grâului, nr. 16, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/692/2012, CIF RO 30144385, denumită în continuare "Organizator".

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.leonardo.com.ro și pe pagina oficială de facebook a Organizatorului, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3. Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4. Campania se adresează tuturor clienților de la magazinele din teritoriu ale Organizatorului (Alba Iulia, Arad, Bacău, București, Brașov, Constanța, Fălticeni, Gheorgheni, Oradea, Onești, , Târgu Jiu) precum și clienților care vizitează magazinul online al Organizatorului accesând site-ulwww.leonardo.com.ro în intervalul 15 octombrie - 5 decembrie 2020.

 1. Aria de desfăşurare a Campaniei

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară pe teritoriul României.

3. Durata Campaniei

3.1. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 15 octombrie - 5 decembrie 2020.

4. Dreptul de participare

4.1. Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi").

4.2. Nu vor putea participa la această Campanie angajaţii Organizatorului, ai partenerilor Organizatorului, respectiv soţii şi rudele de gradul I ale acestora.

4.3. Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve de către participanți a prezentului Regulament, datele furnizate de participant considerându-se reale, corecte și complete.

4.4. Participarea la Campania ÎNCALȚĂ IARNA ASTA UN COPIL implică acceptarea ca numele clienților și imaginea acestora să poată fi făcute publice și folosite în scop publicitar/de marketing fără nici un fel de pretenții din partea acestora.

5. Mecanismul campaniei pentru magazinele fizice

5.1. Participarea la Campania ÎNCALȚĂ IARNA ASTA UN COPIL se va face în mod voluntar prin acordarea unui voucher cu discount -10% la ABSOLUT TOATE articolele din magazinele fizice clienților care oferă la schimb o pereche de încalțăminte pentru copii, nouă sau folosită dar în condiții optime pentru utilizare (fără defecte majore, curate, dezinfectate). Evaluarea condițiilor de utilizare va fi realizată de către personalul magazinelor Leonardo, acesta având posibilitatea să refuze preluarea încălțămintei și acordarea voucherului cu discount -10% în cazul în care încălțămintea pentru copii este incompatibilă cu utilizarea normal.

Preluarea încălțămintei se face în baza unui proces-verbal de predare-primire pentru a justifica destinația acesteia (predarea în ziua de 5 decembrie 2020 centrelor de profil care găzduiesc copii orfani sau oferă servicii sociale acestui grup țintă) și faptul că stocul de marfă astfel colectat nu va intra în gestiunea Organizatorului.

Voucherul cu discount -10% la ABSOLUT TOATE articolele va putea fi utilizat în orice magazine fizic din teritoriu aparținând Organizatorului până la data de 31.01.2021.

6. Mecanismul campaniei pentru magazinul online

6.1. Participarea la Campania ÎNCALȚĂ IARNA ASTA UN COPIL se va face în mod voluntar prin plasarea unei comenzi în valoare de minimum 200 lei pe site-ul www.leonardo.com.ro. În schimbul fiecărei comenzi în valoare de minimum 200 lei Organizatorul va redirecționa o pereche de încălțăminte pentru copii centrelor de profil care găzduiesc copii orfani sau oferă servicii sociale acestui grup țintă.

7. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților cu respectarea confidentialității acestora și a următoarelor drepturi:

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecintele refuzului de a le furniza;

d) existența dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într‐o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr‐o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr‐un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere și în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c) notificarea către terții cărora le‐au fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau

b) dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de poșta electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(5) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau să fie dezvăluite unor terți într‐un asemenea scop.

În vederea exerciării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care sa asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresa fizică sau virtuală (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

Respectându‐se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a‐și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile care garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le‐au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutita de taxa de timbru.
DE DRAGOBETE, IUBEȘTE ROMÂNEȘTE ALĂTURI DE LEONARDO

Dragobete


1. Organizarea concursului

1.1 Campania este organizată de S.C. GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT S.A., proprietar al brand-ului LEONARDO ,  cu sediul social în municipiul Oradea, str. Grâului, nr. 16, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/692/2012, CIF RO 30144385, denumită în continuare "Organizator".

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul  www.leonardo.com.ro și pe pagina oficială de facebook a Organizatorului, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3. Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4. Campania se desfașoară pentru toti clienții care au efectuat minimum o achiziție, indiferent de valoarea acesteia, în cadrul magazinelor din teritoriu ale Organizatorului (Alba Iulia, Arad, Bacău, București, Brașov, Constanța, Fălticeni, Gheorgheni, Onești, Oradea, Târgu Jiu), precum si din magazinul online al Organizatorului, în intervalul 1 februarie 2020- 19 februarie 2020.

 

2. Aria de desfăşurare a Concursului

 

2.1. Prezentul Concurs se desfăşoară pe teritoriul României.

3. Durata Concursului

 

3.1. Perioada de desfăşurare a Concursului este 1 februarie 2020- 19 februarie 2020.

 

4. Dreptul de participare

 

4.1. Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi"). La concurs nu pot participa persoane juridice.

4.2. Nu vor putea participa la acest Concurs angajaţii Organizatorului, ai partenerilor Organizatorului, respectiv soţii şi rudele de gradul I ale acestora.

4.3. Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve de către participanți a prezentului Regulament, datele furnizate de participant considerându-se reale, corecte și complete. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

4.4. Participarea la concursul “DE DRAGOBETE, IUBEȘTE ROMÂNEȘTE ALĂTURI DE LEONARDO’’ implică acceptarea ca numele câștigătorului si imaginea acestuia să poată fi făcute publice și folosite în scop publicitar fără nici un fel de pretenții din partea acestuia.

5. Mecanismul Concursului 

 

5.1. Participarea la Concurs se va face în mod voluntar prin efectuarea de cumpărături din magazinele fizice ale organizatorului în perioada 1 februarie 2020- 19 februarie 2020.

 

5.2. Participantul va fi înscris automat în concurs prin completarea unui talon disponibil la casele de marcat.

5.3. Participantul înțelege și consimte faptul ca orice achiziție validează participarea sa la concurs doar în cazul în care acesta completează în magazin talonul de participare în care sunt menționate numele, prenumele, adresa de domiciliu, telefon, adresă de e-mail și numărul bonului fiscal.

 

5.4 Fiecare achiziție reprezintă o șansa unică pentru tragerea la sorți. Mai multe achiziții în condițiile prezentului regulament reprezintă mai multe șanse pentru participant. Un bon fiscal poate fi folosit doar o singură dată pentru completarea unui talon iar folosirea lui de mai multe ori conduce la invalidarea participării.

5.5. Taloanele vor fi transmise la sediul central al Organizatorului iar extragerea câstigătorului va fi filmată și postată pe pagina de facebook a Organizatorului în data de 24 februarie 2019.

6. Premiu si acordarea

 

6.1. Căștigătorul extragerii din data de 24 februarie 2019 va beneficia de o cină romantică alături de persoana iubită. Locația va fi stabilită de comun acord cu organizatorul, rezervarea si suportarea integrală a costurilor fiind în sarcina acestuia din urmă.

8. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

 

Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților cu respectarea confidentialității acestora și a următoarelor drepturi:

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecintele refuzului de a le furniza;

d) existența dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea întro forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printro cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printrun serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere și în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c) notificarea către terții cărora leau fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau

b) dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de poșta electronică, sau printrun serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia iau fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(5) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau să fie dezvăluite unor terți întrun asemenea scop.

În vederea exerciării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printrun serviciu de corespondență care sa asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia iau fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresa fizică sau virtuală (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

Respectânduse celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de ași susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes  legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile care garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care leau fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutita de taxa de timbru.

LEONARDO PHOTO CONTEST

Concurs

REGULAMENT CAMPANIE

1. Organizarea concursului

 

1.1 Concursul este organizat de S.C. GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT S.A., proprietar al brand-ului LEONARDO ,  cu sediul social în municipiul Oradea, str. Grâului, nr. 16, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/692/2012, CIF RO 30144385, denumită în continuare "Organizator".

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.leonardo.com.ro și/sau pe pagina oficială de facebook a Organizatorului fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3. Concursul se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4. Concursul se desfașoară pentru toti clienții care viziteaza magazinele din teritoriu ale Organizatorului (Alba Iulia, Arad, Bacău, București, Brașov, Constanța, Fălticeni, Gheorgheni, Onești, Oradea, Târgu Jiu) sau acceseaza magazinul online disponibil pe site-ul www.leonardo.com.ro în intervalul 15 ianuarie - 15 februarie 2020.

 

2. Aria de desfăşurare a Concursului

 

2.1. Prezentul Concurs se desfăşoară pe teritoriul României.

3. Durata Concursului

 

3.1. Perioada de desfăşurare a Concursului este 15 ianuarie-15 februarie 2020.

 

4. Dreptul de participare

 

4.1. Campania se adresează persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu și, cu caracter excepțional, minorilor care pot dovedi că beneficiază de acordul părinților/tutorilor, sub condiția acceptării termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi"). La concurs nu pot participa persoane juridice.

4.2. Nu vor putea participa la acest Concurs angajaţii Organizatorului, ai partenerilor Organizatorului, respectiv soţii şi rudele de gradul I ale acestora.

Cu caracter exceptional, persoanele menționate mai sus pot participa la Concurs doar în scopuri de marketing și de promovare a brand-ului Leonardo, fără a avea dreptul de a intra în posesia premiilor care fac obiectul Concursului.

4.3. Participarea la Concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve de către participanți a prezentului Regulament, datele furnizate de participant considerându-se reale, corecte și complete. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

4.4. Participarea la concursul ‘’LEONARDO PHOTO CONTEST’’implică acceptarea ca numele câștigătorului și imaginea acestuia să poată fi făcute publice și folosite în scop publicitar/de marketing fără nici un fel de pretenții din partea acestuia.

5. Mecanismul Concursului 

 

5.1. Participarea la Concurs se va face în mod voluntar prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

Like paginii oficiale de Facebook a Leonardo;

Share public la anuntul de concurs postat pe pagina oficiala de Facebook a Leonardo;

Postarea sub forma de comentariu la anuntul de concurs a unei poze/a unui selfie purtand o pereche de incaltaminte Leonardo (Nota: nu este obligatorie achizitionarea prin cumparare. Probarea incaltamintei pentru poza se asimileaza indeplinirii conditiei de participare);

Etichetarea a 3 prieteni cu profil Facebook valid in comentariul incluzand poza.

 

6. Premii si acordarea acestora

 

Organizatorul va acorda 3 premii constand in incaltaminte Leonardo sau orice alte produse, la alegere, in limita unui plafon maxim de 250 lei/produs/premiu, astfel:

 

Premiul pentru popularitate (pentru poza cu cele mai multe like-uri);

Premiul pentru originalitate (pentru poza cea mai inedita, realizata intr-un mod care sa o detaseze de toti ceilalti participanti);

Premiul random.org (selectare aleatorie prin intermediul aplicatiei random.org astfel incat toti participantii sa beneficieze de sanse egale la castigarea unui premiu).

 

7. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

 

Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților cu respectarea confidentialității acestora și a următoarelor drepturi:

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecintele refuzului de a le furniza;

d) existențadreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea întro forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printro cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printrun serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere și în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c) notificarea către terții cărora leau fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau

b) dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizatăva înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de poșta electronică, sau printrun serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia iau fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(5) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau să fie dezvăluite unor terți întrun asemenea scop.

În vederea exerciării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizatăva înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printrun serviciu de corespondență care sa asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia iau fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresa fizică sau virtuală (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

Respectânduse celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

a) decizia este luatăîn cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de ași susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes  legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile care garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care leau fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentăeste cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecatăeste scutita de taxa de timbru.

 

VÂNEAZĂ BULINA CU PANTOFUL MAGENTA

Happy hour

REGULAMENT CAMPANIE

1. Organizarea concursului

1.1 Campania este organizată de S.C. GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT S.A., proprietar al brand-ului LEONARDO, cu sediul social în municipiul Oradea, str. Grâului, nr. 16, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/692/2012, CIF RO 30144385, denumită în continuare "Organizator".

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.leonardo.com.ro și pe pagina oficială de facebook a Organizatorului, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3. Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4. Campania se adresează tuturor clienților care efectuează 5 achiziții de minimum 200 lei/achiziție, în intervalul 15 iulie 2019 - 31 decembrie 2019, în cadrul magazinelor din teritoriu ale Organizatorului (Alba Iulia, Alexandria, Arad, Bacău, București, Brașov, Constanța, Fălticeni, Gheorgheni, Onești, Oradea, Târgu Jiu).

2. Aria de desfăşurare a Campaniei

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară pe teritoriul României.

3. Durata Campaniei

3.1. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 15 iulie 2019 – 31 decembrie 2019.

4. Dreptul de participare

4.1. Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi"). La concurs nu pot participa persoane juridice.

4.2. Nu vor putea participa la aceasta Campanie angajaţii Organizatorului, ai partenerilor Organizatorului, respectiv soţii şi rudele de gradul I ale acestora.

4.3. Participarea la Campanie atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve de către participanți a prezentului Regulament, datele furnizate de participant considerându-se reale, corecte și complete. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

5. Mecanismul Campaniei, Premiu și acordare

5.1. Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin efectuarea a 5 achiziții de minimum 200 lei/achiziție, din magazinele fizice ale organizatorului în perioada 15 iulie 2019 – 31 decembrie 2019.

5.2. Cu ocazia primei achiziții în valoare de 200 lei, clientul primește un talon de participare și o bulina cu Pantoful Magenta. La achiziționarea a 5 buline cu Pantoful Magenta, aplicate pe talon, clientul beneficiază de o pereche gratuită de pantofi, la alegere, în limita unui plafon de 150 lei.

5.3 Fiecare achiziție în valoare de 200 lei conferă clientului dreptul de a intra în posesia unei buline. 5 buline aplicate pe talon în interavlul 15 iulie-31 decembrie 2019 dă dreptul titularului de talon să intre în posesia perechii de pantofi gratuite, în limita plafonului menționat la pct. 5.2.

6. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților cu respectarea confidentialității acestora și a următoarelor drepturi:

(1) Informarea persoanei vizate

 • a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecintele refuzului de a le furniza;
 • d) existența dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • b) comunicarea într‐o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 • e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr‐o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr‐un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 • a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • c) notificarea către terții cărora le‐au fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) saub) dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de poșta electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(5) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau să fie dezvăluite unor terți într‐un asemenea scop.

În vederea exerciării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care sa asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresa fizică sau virtuală (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

 • a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

Respectându‐se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

 • a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a‐și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 • b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile care garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le‐au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutita de taxa de timbru.

HAPPY HOUR

Happy hour

REGULAMENT CAMPANIE

1. Organizarea campaniei

1.1 Campania este organizată de S.C. GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT S.A., proprietar al brand-ului LEONARDO, cu sediul social în municipiul Oradea, str. Grâului, nr. 16, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/692/2012, CIF RO 30144385, denumită în continuare "Organizator".

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.leonardo.com.ro și pe pagina oficială de facebook a Organizatorului, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3. Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4. Campania se adresează tuturor clienților de la magazinele din teritoriu ale Organizatorului (Alba Iulia, Alexandria, Arad, Bacău, București, Brașov, Constanța, Fălticeni, Gheorgheni, Galați, Oradea, Onești, Târgu Jiu) în intervalul 17 iunie 2019 - 1 septembrie 2019.

2. Aria de desfăşurare a Campaniei

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară pe teritoriul României.

3. Durata Campaniei

3.1. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 17 iunie 2019 - 1 septembrie 2019.

4. Dreptul de participare

4.1. Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi"). La concurs nu pot participa persoane juridice.

4.2. Nu vor putea participa la această Campanie angajaţii Organizatorului, ai partenerilor Organizatorului, respectiv soţii şi rudele de gradul I ale acestora.

4.3. Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve de către participanți a prezentului Regulament, datele furnizate de participant considerându-se reale, corecte și complete.

4.4. Participarea la Campania "HAPPY HOUR" implică acceptarea ca numele clienților și imaginea acestora să poată fi făcute publice și folosite în scop publicitar/de marketing fără nici un fel de pretenții din partea acestora.

5. Mecanismul campaniei

5.1. Participarea la Campania HAPPY HOUR se va face în mod voluntar prin efectuarea de cumpărături din magazinele fizice ale Organizatorului în perioada 17 iunie 2019 - 1 septembrie 2019, în intervalul orar individualizat pentru fiecare magazin astfel:

Alba Iulia - 17:00 - 18:00
Alexandria - 14:00 - 15:00
Arad - 14:00 - 15:00
Bacău - 18:00 - 19:00
București-Unirea - 17:00 - 18:00
Bucuresti-Grand Arena - 11:00 - 12:00
Brașov - 17:00 - 18:00
Constanța - 14:00 - 15:00
Fălticeni - 17:00 - 18:00
Gheorgheni - 13:00 - 14:00
Galați - 14:00 - 15:00
Oradea-Era Park - 15:00 - 16:00
Oradea-Rogerius - 16:00 - 17:00
Onești - 17:00 - 18:00
Târgu Jiu - 18:00 - 19:00

6. Beneficii/discount-uri si acordarea acestora

6.1. Fiecare magazin LEONARDO din teritoriu va proceda la acordarea cu prioritate a unui discount de 35% la încălțămintea 2018-2019 a magazinului (marfa nouă) care nu face obiectul altor promoții sau discount-uri.

7. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților cu respectarea confidentialității acestora și a următoarelor drepturi:

(1) Informarea persoanei vizate

 • a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecintele refuzului de a le furniza;
 • d) existența dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • b) comunicarea într‐o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 • e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr‐o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr‐un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 • a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • c) notificarea către terții cărora le‐au fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b) dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de poșta electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(5) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau să fie dezvăluite unor terți într‐un asemenea scop.

În vederea exerciării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care sa asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresa fizică sau virtuală (electronica).

(6) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

 • a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

Respectându‐se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

 • a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a‐și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 • b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile care garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(7) Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le‐au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutita de taxa de timbru.

LEONARDO TE TRIMITE LA FILM

Film

REGULAMENT CONCURS

1. Organizarea concursului

1.1 Campania este organizată de S.C. GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT S.A., proprietar al brand-ului LEONARDO, cu sediul social în municipiul Oradea, str. Grâului, nr. 16, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/692/2012, CIF RO 30144385, denumită în continuare "Organizator".

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.leonardo.com.ro și pe pagina oficială de facebook a Organizatorului, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3. Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4. Campania se desfașoară pentru toti clienții care au efectuat minimum o achiziție, indiferent de valoarea achizitiei în cadrul magazinelor din teritoriu ale Organizatorului (Alba Iulia, Alexandria, Arad, Bacău, București, Brașov, Constanța, Fălticeni, Gheorgheni, Galați, Oradea, Onești, Satu Mare, Târgu Jiu) în intervalul 20 mai 2019- 20 iunie 2019.

2. Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Prezentul Concurs se desfăşoară pe teritoriul României.

3. Durata Concursului

3.1. Perioada de desfăşurare a Concursului este 20 mai 2019- 20 iunie 2019.

4. Dreptul de participare

4.1. Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi"). La concurs nu pot participa persoane juridice.

4.2. Nu vor putea participa la acest Concurs angajaţii Organizatorului, ai partenerilor Organizatorului, respectiv soţii şi rudele de gradul I ale acestora.

4.3. Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve de către participanți a prezentului Regulament, datele furnizate de participant considerându-se reale, corecte și complete. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

4.4. Participarea la concursul "LEONARDO TE TRIMITE LA FILM" implică acceptarea ca numele câștigătorului și imaginea acestuia să poată fi făcute publice și folosite în scop publicitar/de marketing fără nici un fel de pretenții din partea acestuia.

5. Mecanismul Concursului

5.1. Participarea la Concurs se va face în mod voluntar prin efectuarea de cumpărături, indiferent de valoarea acestora, din magazinele fizice ale organizatorului în perioada 20 mai 2019 - 20 iunie 2019.

5.2. Participantul va fi înscris automat în concurs prin completarea unui talon disponibil la casele de marcat.

5.3. Participantul înțelege și consimte faptul ca orice achiziție validează participarea sa la concurs doar în cazul în care acesta completează în magazin talonul de participare în care sunt menționate numele, prenumele, adresa de domiciliu, telefon, adresă de e-mail și numărul bonului fiscal.

5.4 Fiecare achiziție reprezintă o șansa unică pentru tragerea la sorți. Mai multe achiziții în condițiile prezentului regulament reprezintă mai multe șanse pentru participant. Un bon fiscal poate fi folosit doar o singură dată pentru completarea unui talon iar folosirea lui de mai multe ori conduce la invalidarea participării.

6. Premiu si acordarea

6.1. Fiecare magazin LEONARDO din teritoriu va proceda la efectuarea de extrageri săptămânale premiul constând în două bilete de film.

7. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților cu respectarea confidentialității acestora și a următoarelor drepturi:

(1) Informarea persoanei vizate

 • a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecintele refuzului de a le furniza;
 • d) existența dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • b) comunicarea într‐o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 • e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr‐o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr‐un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 • a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • c) notificarea către terții cărora le‐au fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau
 • d) dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de poșta electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(5) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau să fie dezvăluite unor terți într‐un asemenea scop.

În vederea exerciării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care sa asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresa fizică sau virtuală (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

 • a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

Respectându‐se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

 • a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a‐și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 • b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile care garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le‐au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutita de taxa de timbru.

ORADEA CITY BREAK – BY LEONARDO

REGULAMENT CONCURS

1. Organizarea concursului

1.1 Campania este organizată de S.C. GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT S.A., proprietar al brand-ului LEONARDO , cu sediul social în municipiul Oradea, str. Grâului, nr. 16, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/692/2012, CIF RO 30144385, denumită în continuare "Organizator".

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.leonardo.com.ro și pe pagina oficială de facebook a Organizatorului, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3. Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4. Campania se desfașoară pentru toti clienții care au efectuat minimum o achiziție in valoare de minimum 100 lei în cadrul magazinelor din teritoriu ale Organizatorului (Alba Iulia, Alexandria, Arad, Bacău, București, Brașov, Constanța, Fălticeni, Gheorgheni, Galați, Onești, Satu Mare, Târgu Jiu) în intervalul 10 aprilie 2019- 10 mai 2019.

2. Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Prezentul Concurs se desfăşoară pe teritoriul României.

3. Durata Concursului

3.1. Perioada de desfăşurare a Concursului este 10 aprilie 2019- 10 mai 2019.

4. Dreptul de participare

4.1. Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi"). La concurs nu pot participa persoane juridice.

4.2. Nu vor putea participa la acest Concurs angajaţii Organizatorului, ai partenerilor Organizatorului, respectiv soţii şi rudele de gradul I ale acestora.

4.3. Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve de către participanți a prezentului Regulament, datele furnizate de participant considerându-se reale, corecte și complete. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

4.4. Participarea la concursul "ORADEA CITY BREAK – BY LEONARDO" implică acceptarea ca numele câștigătorului și imaginea acestuia să poată fi făcute publice și folosite în scop publicitar/de marketing fără nici un fel de pretenții din partea acestuia.

5. Mecanismul Concursului

5.1. Participarea la Concurs se va face în mod voluntar prin efectuarea de cumpărături de minimum 100 lei din magazinele fizice ale organizatorului în perioada 10 aprilie 2019 - 10 mai 2019.

5.2. Participantul va fi înscris automat în concurs prin completarea unui talon disponibil la casele de marcat.

5.3. Participantul înțelege și consimte faptul ca orice achiziție validează participarea sa la concurs doar în cazul în care acesta completează în magazin talonul de participare în care sunt menționate numele, prenumele, adresa de domiciliu, telefon, adresă de e-mail și numărul bonului fiscal.

5.4 Fiecare achiziție reprezintă o șansa unică pentru tragerea la sorți. Mai multe achiziții în condițiile prezentului regulament reprezintă mai multe șanse pentru participant. Un bon fiscal poate fi folosit doar o singură dată pentru completarea unui talon iar folosirea lui de mai multe ori conduce la invalidarea participării.

5.5. Taloanele vor fi transmise la sediul central al Organizatorului iar extragerea câstigătorului va fi filmată și postată pe pagina de facebook a Organizatorului în data de 15 mai 2019.

6. Premiu si acordarea

6.1. Căștigătorul extragerii din data de 15 mai 2019 va beneficia, alături de membri familiei restrânse (soț/sotie/copii), de o vacanță de 3 zile la Oradea, în limitele unui pachet fix stabilit de societate, în cuprinsul acestuia fiind asigurate următoarele: cazare 2 nopți într-unul din apartamentele City Experience situate în punctul zero al municipiului Oradea, masă în regim de demipensiune și decontare transport în limita a 500 lei (combustibil/bilete de tren sau autocar). Accesul la punctele interes ale muncipiului Oradea nu sunt incluse în pachetul de vacanță de mai sus.

7. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților cu respectarea confidentialității acestora și a următoarelor drepturi:

(1) Informarea persoanei vizate

 • a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecintele refuzului de a le furniza;
 • d) existența dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • b) comunicarea într‐o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 • e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr‐o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr‐un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 • a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • c) notificarea către terții cărora le‐au fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau
 • d) dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de poșta electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(5) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau să fie dezvăluite unor terți într‐un asemenea scop.

În vederea exerciării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care sa asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresa fizică sau virtuală (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

 • a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

Respectându‐se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

 • a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a‐și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 • b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile care garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le‐au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutita de taxa de timbru.

LEONARDO TE TRIMITE LA O CINĂ ROMANTICĂ

REGULAMENT CONCURS

1. Organizarea concursului

1.1 Campania este organizată de S.C. GRAND BAZAR STOCK HOUSE CONCEPT S.A., proprietar al brand-ului LEONARDO, cu sediul social în municipiul Oradea, str. Grâului, nr. 16, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J5/692/2012, CIF RO 30144385, denumită în continuare "Organizator".

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.leonardo.com.ro și pe pagina oficială de facebook a Organizatorului, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3. Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4. Campania se desfașoară pentru toti clienții care au efectuat minimum o achiziție, indiferent de valoarea acesteia, în cadrul magazinelor din teritoriu ale Organizatorului (Alba Iulia, Alexandria, Arad, Bacău, București, Brașov, Constanța, Fălticeni, Gheorgheni, Galați, Onești, Oradea, Ploiești, Satu Mare, Târgu Jiu) în intervalul 25 ianuarie 2019 - 10 februarie 2019.

2. Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Prezentul Concurs se desfăşoară pe teritoriul României.

3. Durata Concursului

3.1. Perioada de desfăşurare a Concursului este 25 ianuarie 2019- 10 februarie 2019.

4. Dreptul de participare

4.1. Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi"). La concurs nu pot participa persoane juridice.

4.2. Nu vor putea participa la acest Concurs angajaţii Organizatorului, ai partenerilor Organizatorului, respectiv soţii şi rudele de gradul I ale acestora.

4.3. Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve de către participanți a prezentului Regulament, datele furnizate de participant considerându-se reale, corecte și complete. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

4.4. Participarea la concursul “LEONARDO TE TRIMITE LA O CINĂ ROMANTICĂ” implică acceptarea ca numele câștigătorului să poată fi făcut public și folosit în scop publicitar fără nici un fel de pretenții din partea acestuia.

5. Mecanismul Concursului

5.1. Participarea la Concurs se va face în mod voluntar prin efectuarea de cumpărături din magazinele fizice ale organizatorului în perioada 25 ianuarie 2019-10 februarie 2019.

5.2. Participantul va fi înscris automat în concurs prin completarea unui talon disponibil la casele de marcat.

5.3. Participantul înțelege și consimte faptul ca orice achiziție validează participarea sa la concurs doar în cazul în care acesta completează în magazin talonul de participare în care sunt menționate numele, prenumele, adresa de domiciliu, telefon, adresă de e-mail și numărul bonului fiscal.

5.4 Fiecare achiziție reprezintă o șansa unică pentru tragerea la sorți. Mai multe achiziții în condițiile prezentului regulament reprezintă mai multe șanse pentru participant. Un bon fiscal poate fi folosit doar o singură dată pentru completarea unui talon iar folosirea lui de mai multe ori conduce la invalidarea participării.

5.5. Taloanele vor fi transmise la sediul central al Organizatorului iar extragerea câstigătorului va fi filmată și postată pe pagina de facebook a Organizatorului în data de 13 februarie 2019.

6. Premiu si acordare

6.1. Căștigătorul extragerii din data de 13 februarie 2019 va beneficia de o cină romantică alături de persoana iubită. Locația va fi stabilită de comun acord cu organizatorul, rezervarea si suportarea integrală a costurilor fiind în sarcina acestuia din urmă.

7. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților cu respectarea confidentialității acestora și a următoarelor drepturi:

(1) Informarea persoanei vizate

 • a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • d) existența dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • b) comunicarea într‐o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 • e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr‐o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr‐un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 • a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • c) notificarea către terții cărora le‐au fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau
 • d) dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de poșta electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(5) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau să fie dezvăluite unor terți într‐un asemenea scop.

În vederea exerciării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printr‐un serviciu de corespondență care sa asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i‐au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresa fizică sau virtuală (electronica).

(6) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

 • a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

Respectându‐se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

 • a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a‐și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 • b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile care garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(7) Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le‐au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutita de taxa de timbru.